Polecane strony

Dola redaktora

Cho­ciaż nic nie zastą­pi porząd­nie zaopa­trzo­nej półecz­ki z książ­ka­mi, to nie oszu­kuj­my się – redak­tor czę­sto wyko­nu­je swo­ją pra­cę poza domo­wym zaci­szem. A wte­dy (i nie tyl­ko wte­dy) war­to sko­rzy­stać z inter­ne­to­wych erza­ców.

Poprawność językowa

Wiel­ki słow­nik języ­ka pol­skie­go
Słow­nik gra­ma­tycz­ny języ­ka pol­skie­go
Słow­ni­ki PWN‑u
Porad­nia języ­ko­wa PWN‑u
Naro­do­wy Kor­pus Języ­ka Pol­skie­go
Kolo­ka­tor
Słow­ni­ki IJP PAN – pole­cam zaj­rzeć do zakład­ki „Publi­ka­cje i mate­ria­ły”.
Redak­to­rzy, korek­to­rzy, edy­to­rzy – łącz­cie się! – gru­pa face­bo­oko­wa dla męczen­ni­ków miło­śni­ków popraw­no­ści języ­ko­wej. Forum udo­wad­nia­ją­ce, że nie ma w języ­ku zagad­nie­nia, o któ­re nie moż­na było­by się pokłó­cić.

Bibliografia i przypisy

Kata­log Biblio­te­ki Naro­do­wej
Kata­log NUKAT
World­Cat
iSy­bi­slaw – ta baza bar­dzo przy­da­je się przy redak­cji ksią­żek języ­ko­znaw­czych.

Kącik bibliofila

Typo­gra­fia, edy­tor­stwo i nie­bez­piecz­ne idee – blog Grze­go­rza Fija­sa, ambit­ne­go pro­jek­tan­ta publi­ka­cji, zdol­ne­go dete­pow­ca, a przede wszyst­kim – wni­kli­we­go obser­wa­to­ra pro­jek­tanc­kie­go świat­ka.
Eks­li­bris pol­ski. Histo­ria. Sztu­ka. Kolek­cjo­ner­stwo. Popu­la­ry­za­cja – kom­pen­dium wie­dzy o eks­li­bri­sach roz­wi­ja­ne przez Toma­sza Sumę.
Typolexikon.de – lek­sy­kon typo­gra­ficz­ny, wyda­wa­ny onli­ne od 2001 roku po nie­miec­ku przez Wol­fgan­ga Beiner­ta. Mnie szcze­gól­nie przy­dał się w trak­cie pisa­nia pra­cy licen­cjac­kiej.
Typography.Guru – anglo­ję­zycz­na stro­na z nowi­na­mi typo­gra­ficz­ny­mi, jej zało­ży­cie­lem jest Ralf Her­r­mann. War­to dołą­czyć do coty­go­dnio­wej listy mailin­go­wej, aby zawsze być na bie­żą­co.
Typografie.info – star­sza sio­stra „Typography.Guru”, dla czy­ta­ją­cych po nie­miec­ku.
Cie­kaw­sza stro­na dru­ku – blog Ofi­cy­ny Pery­fe­rie.

Biblioteki i archiwa cyfrowe

Kul­tu­ra Pary­ska – moim zda­niem naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wa­ny ser­wis poświę­co­ny kon­kret­nej spu­ściź­nie.
Archi­wa Ośrod­ka KARTA – tu dla odmia­ny za każ­dym razem moż­na się zgu­bić.
Szu­kaj w archi­wach – mul­ti­wy­szu­ki­war­ka archi­wa­liów.
Fede­ra­cja Biblio­tek Cyfro­wych
Polo­na – nie prze­pa­dam, ale trud­no było­by ją pomi­nąć.

Uwa­żasz, że bra­ku­je jakiejś cie­ka­wej, przy­dat­nej stro­ny? Koniecz­nie podziel się nią ze mną.