O autorce

Joanna Hałaczkiewicz

Miesz­kam i pra­cu­ję w Łodzi jako redak­tor ksią­żek nauko­wych, korek­tor, gra­fik DTP.

Uwa­gi? Pyta­nia? Współ­pra­ca? Napisz do mnie!
hello@jhalaczkiewicz.pl

W 2016 roku ukoń­czy­łam z wyróż­nie­niem kie­ru­nek Edy­tor­stwo na Wydzia­le Polo­ni­sty­ki Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go (pra­ca magi­ster­ska: Kształt typo­gra­ficz­ny lon­dyń­skie­go kwar­tal­ni­ka „Ofi­cy­na Poetów” 1966–1980), a wcze­śniej (2014) obro­ni­łam na tej samej uczel­ni pra­cę licen­cjac­ką (filo­lo­gia pol­ska, spe­cjal­ność: Edy­tor­stwo) pt. Nowy gro­tesk dzie­ło­wy. Kro­je bez­sze­ry­fo­we w skła­dzie tek­stów cią­głych. Pra­ca zosta­ła nagro­dzo­na w IV Kon­kur­sie PTWK im. Leona Mar­szał­ka.

W 2016 r. roz­po­czę­łam lite­ra­tu­ro­znaw­cze stu­dia dok­to­ranc­kie, na któ­rych zaj­mu­ję się pol­ski­mi arty­stycz­ny­mi ofi­cy­na­mi dzia­ła­ją­cy­mi na emi­gra­cji w latach 1939–1989. Inte­re­su­ję się przede wszyst­kim histo­rią typo­gra­fii, życiem arty­stycz­nym pol­skiej emi­gra­cji nie­pod­le­gło­ścio­wej po 1939 roku oraz edy­tor­stwem elek­tro­nicz­nym. Pasją archi­wal­nej szpe­racz­ki posta­no­wi­łam się dzie­lić nie tyl­ko na uczel­ni, ale rów­nież na blo­gu.