Polityka prywatności

Ciasteczka (cookies)

Pew­ne obsza­ry blo­ga jhalaczkiewicz.pl mogą wyko­rzy­sty­wać cia­stecz­ka, czy­li małe pli­ki wysy­ła­ne do kom­pu­te­ra odwie­dza­ją­ce­go iden­ty­fi­ku­ją­ce go w spo­sób potrzeb­ny do uprosz­cze­nia i przy­spie­sze­nia dzia­ła­nia stro­ny (np. poprzez zapa­mię­ta­nie poprzed­nio otwar­tych wpi­sów i szyb­sze ich ponow­ne wczy­ty­wa­nie). Cia­stecz­ka nie są szko­dli­we dla kom­pu­te­ra, jak rów­nież dla użyt­kow­ni­ka i jego danych. Każ­dy użyt­kow­nik może je wyłą­czyć w usta­wie­niach wła­snej prze­glą­dar­ki.

Google Analytics

Blog korzy­sta z narzę­dzia Google Ana­ly­tics, usłu­gi ana­li­zy oglą­dal­no­ści stron inter­ne­to­wych udo­stęp­nia­nej przez Google Inc. Wię­cej infor­ma­cji na temat danych o użyt­kow­ni­kach zbie­ra­nych przez Google, a tak­że spo­so­bie dzia­ła­nia Google Ana­ly­tics znaj­du­je się w tym miej­scu oraz w poli­ty­ce pry­wat­no­ści Google. W każ­dej chwi­li moż­na zre­zy­gno­wać ze śle­dze­nia. Wystar­czy zain­sta­lo­wać doda­tek do prze­glą­dar­ki blo­ku­ją­cy dzia­ła­nie narzę­dzia Google Ana­ly­tics.

Widgety i aplikacje

Blog zawie­ra opro­gra­mo­wa­nie firm trze­cich, któ­re może pobie­rać infor­ma­cje na temat użyt­kow­ni­ków. Dokład­ne infor­ma­cje na temat danych pobie­ra­nych przez te fir­my dostęp­ne są w opu­bli­ko­wa­nych przez nie poli­ty­kach pry­wat­no­ści:
Insta­gram – poli­ty­ka pry­wat­no­ści
Disqus – poli­ty­ka pry­wat­no­ści

Blog jhalaczkiewicz.pl zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szej poli­ty­ce pry­wat­no­ści.