Portfolio akademickie

Artykuły i rozdziały

Dzi­ka kacz­ka i ogór­ki. Jak Sta­ni­sław Gli­wa z Alek­san­drem Jan­tą wyda­wa­li anto­lo­gię poezji japoń­skiej, [w:] XV Warsz­ta­ty Mło­dych Edy­to­rów. Rab­ka Zdrój 2018, Kra­ków 2018, onli­ne.

Po co nam edy­cja elek­tro­nicz­na? Tech­nicz­ne roz­wa­ża­nia nad edy­cją elek­tro­nicz­ną XVI-wiecz­nych tłu­ma­czeń Psał­te­rza na język pol­ski, [w:] Tekst, sło­wo, obraz, red. E. Miku­ła, Łódź 2018.

Elek­tro­nicz­ne wyda­wa­nie zbio­rów kore­spon­den­cji – doko­na­nia i per­spek­ty­wy, „Napis” 2017, t. XXIII: List jako szcze­gól­ny gatu­nek lite­rac­ki, onli­ne.

Kształt typo­gra­ficz­ny lon­dyń­skie­go kwar­tal­ni­ka „Ofi­cy­na Poetów” 1966–1980, oprac. typo­gra­ficz­ne J. Sło­mian, pra­ca nie­pu­bli­ko­wa­na, Kra­ków 2016, okład­ka, frag­ment onli­ne.

Dru­karz współ­cze­sny skła­da na lino­ty­pie, „Rubry­ka” 2016, nr 1(2), onli­ne.

Nowy gro­tesk dzie­ło­wy. Kro­je bez­sze­ry­fo­we w skła­dzie tek­stów cią­głych, pra­ca nie­pu­bli­ko­wa­na, oprac. typo­gra­ficz­ne J. Sło­mian, Kra­ków 2014, frag­ment onli­ne.

Konferencje

XV Warsz­ta­ty Mło­dych Edy­to­rów (Rab­ka-Zdrój, 9–11 III 2018), refe­rat Dzi­ka kacz­ka i ogór­ki. Jak Sta­ni­sław Gli­wa z Alek­san­drem Jan­tą wyda­wa­li anto­lo­gię poezji japoń­skiej, pre­zen­ta­cja.

XIV Warsz­ta­ty Mło­dych Edy­to­rów (Kazi­mierz Dol­ny, 22–23 X 2016), refe­rat Jan Brzę­kow­ski i jego emi­gra­cyj­ne spo­tka­nia z pięk­ną książ­ką, abs­trakt.

Ogól­no­pol­ska stu­denc­ko-dok­to­ranc­ka kon­fe­ren­cja „Tekst. Sło­wo. Obraz” (Łódź, 4 VI 2016), refe­rat Po co nam edy­cja elek­tro­nicz­na? Tech­nicz­ne roz­wa­ża­nia nad edy­cją elek­tro­nicz­ną szes­na­sto­wiecz­nych tłu­ma­czeń psał­te­rza, abs­trakt.

XXIV Ogól­no­pol­ski Zjazd Histo­ry­ków Stu­den­tów (Kra­ków, 18–22 IV 2016), refe­rat Rola pre­nu­me­ra­to­rów w funk­cjo­no­wa­niu cza­so­pism emi­gra­cyj­nych na przy­kła­dzie lon­dyń­skich „Wia­do­mo­ści” i kwar­tal­ni­ka „Ofi­cy­na Poetów” (kon­fe­ren­cja mię­dzy­na­ro­do­wa), abs­trakt.

Referaty i projekty

Powi­ta­nie z emi­gra­cją. Kra­jo­we źró­dła do badań histo­rii emi­gra­cyj­nych ofi­cyn dru­kar­skich (1945–1989) – reko­ne­sans, pro­jekt finan­so­wa­ny w 2017 r. ze środ­ków otrzy­ma­nych w Kon­kur­sie dla Mło­dych Naukow­ców.

Pol­ska książ­ka na obczyź­nie (1939–1989), refe­rat wpro­wa­dza­ją­cy słu­cha­czy semi­na­rium meto­dycz­ne­go w tema­ty­kę emi­gra­cyj­nych ofi­cyn arty­stycz­nych, sty­czeń 2017, pre­zen­ta­cja.

Ofi­cy­na Poetów”. Spoj­rze­nie z (bar­dzo) bli­ska, refe­rat wygło­szo­ny na semi­na­rium magi­ster­skim „Archi­wum Ofi­cy­ny Poetów i Mala­rzy”, 2016, pre­zen­ta­cja.